(OBS! TILLSATT) Region Värmland söker trainee inom verksamhetsutveckling

(OBS! TILLSATT) Region Värmland söker trainee inom verksamhetsutveckling

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.  

Region Värmlands vision lyder ”Livskvalitet i världsklass”. Den innebär att vi ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland. Värdegrunden är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt.

Utvecklingsenheten söker nu en trainee inom verksamhetsutveckling som ska kunna lära sig att stötta olika utvecklings- och innovationsuppdrag med kompetens inom något/några av områdena process- och förändringsstöd, digitalisering, invånar- och medarbetarinvolvering med hjälp av tjänstedesign, innovationsstöd och projektstöd.

Som trainee inom verksamhetsutveckling kan du ha olika roller i olika uppdrag så som projektledare, projektdeltagare, processutvecklingsstöd, processledare och workshopledare.

Vi tror att du:

 • Har ett stort intresse av utvecklig och innovation inom offentligt verksamhet
 • Har studerat något av områdenatjänstedesign, projektledning, beteendedesign, beteendevetenskap, förändringsledning, interaktionsdesign eller liknande
 • Har erfarenhet och känner dig bekväm i att skapa, förbereda och hålla i genomförandet av utbildningar och olika former av workshops
 • Delar utvecklingsenhetens grundläggande värden normmedvetenhet, användarinvolvering samt nyfikenhet
 • Gillar att arbeta teambaserat, involverande och i samverkan med många olika aktörer och uppdragsgivare


Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Region Värmland
Du kommer att vara en del i enhetens arbete med att stödja regionens verksamheter i att skapa framtidens tjänster och service till invånarna i Värmland. Det gör vi genom att stötta olika utvecklings- och innovationsuppdrag med kompetens inom process- och förändringsstöd, digitalisering, patient-, kund – och medarbetarinvolvering med hjälp av tjänstedesign, innovationsstöd och projektstöd. Under året kommer du få en inblick i flera av Region Värmlands verksamheter.

Varför ska du välja Region Värmland?

Region Värmland är länets största arbetsgivare och vår organisation genomsyras av en humanistisk grundsyn där respekten för människors lika och okränkbara värde, jämlikhet och jämställdhet betonas. Varje enskilt barn är en individ med egna rättigheter och i all verksamhet ska barnets bästa beaktas i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Som trainee kommer du vara en del av regionens arbete med regionens mål.

 • Trygga och nöjda invånare
  Region Värmland ska arbeta för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra och vara trygga
 • Attraktivt och hållbart Värmland
  Region Värmland ska bedriva ett samordnat regionalt utvecklingsarbete.

Region Värmland ska verka för jämlikhet – alla människor är inkluderade oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning.
Region Värmland ska öka den gemensamma kunskapen om och förståelsen för ekosystemets villkor och klimat och energiutmaningen.

 • God och jämlik hälsa
  Region Värmland ska med patienten som medaktör erbjuda en tillgänglig, samordnad och välfungerande hälso- och sjukvård och tandvård som utgår från patientens behov. Utvecklingen med ett gemensamt hälsofrämjande och förebyggande arbete inom länet ska fortsätta.

Utvecklingsenheten arbetar tillsammans med interna och externa aktörer med tjänstedesign inom ramen för Experio Lab.

Ansök
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta enhetschef Ida Lundblad Kullgren 070-235 00 36 eller biträdande HR chef Niklas Larsson 070-277 61 74.

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31